Права и задължения на новопризнати бежанци и лица с хуманитарен статут

Тази брошура е насочена към лица, получили международна закрила в България, които са над 18 г., както и към лица на тяхна издръжка.

 

Брошурата съдържа обща практическа информация за Вашите права и задължения, свързани с процеса на интеграция в България. Обхванати са темите гражданска регистрация, жилищно настаняване, заетост, здравеопазване, образование, признаване на квалификации, обучение по български език, социално подпомагане, събиране на семейство и българско гражданство. Брошурата съдържа също и контакти на неправителствени организации, които предоставят психосоциална, правна и хуманитарна подкрепа.

 

За да упражнявате повечето от своите права, трябва да се явите лично в съответната институция. От скоро е възможен и електронен достъп до някои услуги, за което ще Ви е необходим персонален Квалифициран електронен подпис. Това е средство, което дава възможност да се докаже самоличността на ползвателя пред другите участници в услугата. Няколко компании осигуряват квалифицирани електронни подписи на частни и юридически лица. Цените обикновено варират между 20 и 100 лева в зависимост от услугата.

 

Ако имате допълнителни въпроси или проблеми, за които не е включена информация в брошурата, можете да се обърнете към някоя от изброените неправителствени организации. Ако сте под 18 г. и сте в България без родителите си или други членове на Вашето семейство, е възможно за Вас да се прилагат по-различни процедури от посочените тук. За подкрепа трябва да се обърнете към Вашия представител или попечител/настойник, или – ако такъв липсва, към някоя от изброените тук организации.