Гражданска регистрация и документи за самоличност
Гражданска регистрация

След като Ви бъде връчено решение за предоставяне на бежански или хуманитарен статут, в 14-дневен срок Вие трябва да намерите жилище и да преминете през задължителна гражданска регистрация в съотвената община.

Как да го направите:
  • Намерете жилище с адрес, на който Вие и Вашето семейство можете да бъдете регистрирани. Собственикът на имота трябва да е съгласен с регистрацията. Препоръчително е да подпишете договор за наем преди да се регистрирате на адреса (вижте раздел III. Жилищно настаняване).
  • Информирайте Държавната агенция за бежанците (ДАБ) за адреса на Вашето ново жилище: Агенцията ще издаде писмо до общината, където се намира то.
  • Регистрирайте се в съотвената община със следните документи:
  • Решение за предоставяне на бежански или хуманитарен статут, или убежище;
  • Писмо от ДАБ до кмета на съотвената община;
  • Регистрационна карта на ДАБ (синята карта);
  • Заявление за постоянен и настоящ адрес (попълват се на място);
  • Списък с всички членове на Вашето семейство – родители, съпруг/а, деца, братя и сестри (може да се напише предварително на бял лист);
  • Договор за наем със собственика на имота, ако разполагате с такъв;
  • Копие на нотариалния акт на имота;
  • Декларация за съгласие от страна на собственика на имота (пише се на място);
  • Документ за платена административна такса, чийто размер варира според общината.

NB: Собственикът на имота трябва да присъства на регистрацията, за да подпише декларацията за съгласие. По изключение, вместо това може да бъде внесена нотариално заверена декларация.

 

Административна такса: 8,50 лева на човек (обикновена поръчка) в Столична община (сумата включва регистрация на постоянен и настоящ адрес и вписване в Регистъра на населението). Тя може да варира в другите общини.

 

NB: Опитайте се да намерите социален работник или медиатор, който говори български език, за да Ви придружи при регистрация в общината, тъй като част от документите се попълват на място и са на български език.

Убежище

Президентът на България предоставя друг вид закрила: убежище. Лица, които са получили такъв статут, имат същите права и задължения като лицата с бежански статут.

Двата вида международна закрила, както и убежището гарантират на получилите ги лица пълен достъп до социалната и икономическа системи в страната, включително право на образование, достъп до социално подпомагане (същестуват някои ограничения по отношение на семейните помощи за деца, вижте раздел IX. „Социално подпомагане“, т. 3), здравеопазване и пазара на труда.

 • Общината Ви регистрира след внасяне на всички документи и обикновено в рамките на седем дни се генерира уникален Единен граждански номер (ЕГН). Този период зависи от конкретната община и вида услуга за регистрация, която изберете. След като сте регистриран, е необходимо да се върнете в общината, за да вземете своето Удостоверение за вписване в Регистъра на населението по постоянния Ви адрес.
Издаване на документи за самоличност
Документи за лица със статут на бежанец:
 • Карта на бежанец (срок на валидност: 5 години)
 • Удостоверение за пътуване зад граница на бежанец (срок на валидност: 5 години)
Документи за лица с хуманитарен статут:
 • Карта на чужденец с хуманитарен статут (срок на валидност: 3 години)
 • Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут (срок на валидност: 3 години)
Документи на чужденец, получил убежище:
 • Карта на чужденец, получил убежище (срок на валидност: 5 години)
 • Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище (срок на валидност: 5 години)

Българските документи за самоличност на лица с бежански и хуманитарен статут се издават след подаване на заявление в Дирекция „Миграция“ в София (бул. „Мария Луиза“ 48) или в Областните дирекции на Министерство на вътрешните работи извън София.

Заявлението се подава лично, като са необходими следните документи:
 • Формуляр-заявление за издаване на личен документ – генериран от системата формуляр се предоставя на място, а Вие трябва да проверите внимателно попълнената информация;
 • Решение за предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или убежище;
 • Удостоверение за вписване в Регистъра на населението по постоянен адрес;
 • Паспорт от държавата на произход (ако такъв е наличен);
 • Документ за платена държавна такса.
След подаване на документите задължително ще Ви бъдат снети биометрични данни (снимка и пръстови отпечатъци).
Личните документи се издават в рамките на 30 календарни дни.

Възможно е издаване чрез бърза поръчка за 10 дни, но таксите са в двойно по-висок размер. Готовите документи се получават лично или, по изключение, чрез официално упълномощено лице.

Държавните такси за обикновена поръчка са както следва:
 • Издаване на карта на бежанец или чужденец с хуманитарен статут: 30 лева
 • Издаване на карта на чужденец, получил убежище: 40 лева
 • Издаване на документ за пътуване на бежанец или чужденец с хуманитарен статут: 50 лева
 • Издаване на документ за пътуване на чужденец, получил убежище: 55 лева

NB: Личните карти се издават на лица, навършили 14 г. Документите за пътуване зад граница се издават и на лица под 14 г.

 

NB: Заявление за издаване на документи на непълнолетни и на поставени под запрещение лица се подава лично и в присъствието на родител, или оправомощен представител от общината.

 

NB: В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ следва в срок до 3 дни да се подаде декларация в най-близкото звено на МВР. Възможни са глоби при неспазване на това задължение.

 

NB: В случай на промяна на постоянен адрес е необходимо да се подаде завление за нова лична карта в рамките на 30 дни. Възможни са глоби при неспазване на това задължение.

Пътуване зад граница

Бежанци и чужденци с хуманитарен статут, както и чужденци, получили убежище, не могат да пътуват извън България с лични карти, а имат нужда от удостоверения за пътуване.

 

Бежанци и чужденци, получили убежище, имат право да пътуват в страните от ЕС с удостоверението си за пътуване без допълнителни ограничения. Въпреки това, тъй като България не е част от Шенгенското пространство, транзитни държави или такива, които са крайна дестинация, могат да наложат допълнителни изисквания, за да разрешат пътуване. Такива са налични средства за самоиздръжка за определен период, конкретен адрес за настаняване, билети за обратно пътуване и др. Подобно на българските граждани бежанци и чужденци, получили убежище, имат право да останат в страните от ЕС до три месеца. По-дълъг престой е възможен само при специално разрешение от местните имиграционни власти на база сключен трудов договор, започнато обучение и др.

 

Чужденците, получили хуманитарен статут, е необходимо да проверят в посолството на съотвената държава, в която искат да пътуват, какви са условията за влизане на територията ѝ. В повечето случаи, европейските държави изискват лицата с хуманитарен статут да кандидатстват за виза.

 

Препоръчително е както бежанците, така и чужденците с хуманитарен статут и получилите убежище да уточнят условията за пътуване и престой в конкретната държава със съответното посолство. Важно е да бъдат изяснени изискванията за продължителност на удостоверението за пътуване, необходимостта от медицинска застраховка, финансови средства за издръжка и др.

Шофьорска книжка

В случай че не притежавате шофьорска книжка от своята страна на произход, е небходимо да завършите шофьорски курс. За придобиване на основния тип шофьорска книжка – категория B (която позволява управление на лек автомобил) курсът продължава между един и три месеца в зависимост от интензивността, като включва както теоретична, така и практическа подготовка. Цените на курсовете варират между 350 и 650 лева според условията на школата.

 

След завършване на курса кандидат-шофьорите полагат официален държавен изпит, който също включва теоретична и практическа част. Изпитът може да бъде положен на български или на английски език.

Необходимите документи за записване на изпит са:
 • Копие на лична карта;
 • Уверение, издадено от Министерството на образованието и науката, с което се признава завършен най-малко десети клас;
 • Карта за оценка на физическата годност на кандидат за придобиване на правоспособност за управление на МПС, издадена от общопрактикуващия лекар;
 • Една или две паспортни снимки;
 • Копие на удостоверение за завършен еднодневедн курс по първа долекарска помощ за шофьори, който се организира от Българския Червен кръст.
Уверението от Министерството на образованието и науката се издава от Регионалното управление на образованието в рамките на един месец от подаване на следните документи:
 • Заявление;
 • Оригинална диплома от страната на произход;
 • Документ за платена държавна такса.

Дипломата трябва да е преведена на български език, но за бежанци и лица с хуманитарен статут не е необходима процедура по легализирането й.

 

В случай че притежаватe валидна шофьорска книжка от своята страна на произход, имате право да я използвате в продължение на една година от получаването на бежански или хуманитарен статут. Препоръчително е да разполагате с легализиран превод на Вашата книжка. След изтичане на този период трябва да се запишете на посочения държавен шофьорски изпит на теория и практика. Вижте небходимите документи по-горе.

 

Шофьорска книжка се издава от звено „Пътна полиция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР.

Други документи
Акт за раждане

Акт за раждане на дете, чиито родители са получили международна закрила в България, се издава от общината по постоянен адрес на родителите. За целта медицинското заведение, където е родено детето, уведомява официално общината. Услугата е безплатна и задължителна за всяко дете, родено на българска територия.

Акт за граждански брак

Имате право да сключите брак в България, ако сте навършили 18 г. За лица на 16 и 17 г. е необходимо разрешение от Районния съд. За да сключите брак, трябва да подадете документи в общината по постоянен адрес най-малко 30 дни преди церемoнията. Ще Ви трябват медицински удостоверения на двамата партьори, издадени от личните лекари. За София документите се подават в Столичен дом за радостни обреди, който се намира на ул. „Кракра“ 2А. Възможно е да има такси в зависимост от услугата.

 

Ако двамата партньори са чужди граждани, те трябва да удостоверят семейното си положение преди сключване на брака чрез декларация, подписана пред нотариус.

 

Церемонията има граждански характер и се провежда в общината или в специални ритуални зали. Шест такива зали същестуват в София. Издава се акт за граждански брак, който свидетелства Вашето семейно положение. Религиозните бракове нямат правна стойност и не променят вашето семейно положение в България.

Свидетелство за съдимост

Може да Ви се наложи да си изкарате свидетелство за съдимост при подписване на трудов договор или ако регистрирате фирма.

 

Документът се издава от Бюро „Съдимост“ в съотвения районен съд по адресната Ви регистрация. В София свидетелства за съдимост за бежанци се издават от дирекция „Регистри“ в Министерство на правосъдието, която се намира на ул. „Аксаков“ 5. Офисът е отворен за клиенти всеки работен ден между 9-11 ч. и 14-16 ч.

Необходимите документи за издаване на документа са:
 • Заявление (попълва се на място);
 • Лична карта;
 • Акт за раждане;
 • Платена държавна такса от 5 лева.

В случай че не разполагате с акт за раждане, Държавната агенция за бежанците (ДАБ) може да ви издаде заместващ документ. Необходимо е да внесете в ДАБ писмена молба за издаването на заместващ документ на акт за раждане.

 

След внасяне на всички необходими документи, Вашето свидетелство за съдимост може да бъде издадено веднага или в рамките на три работни дни.

 

Можете да си издадете и електронно Свидетелство за съдимост, ако не сте били осъждани, на сайта на Министерство на правосъдието на уеб адрес: https://cs.mjs.bg/. Необходимо е да разполагате с Квалифициран електронен подпис.

Заместващи документи

ДАБ може да издава удостоверения, които заместват официалните документи, издавани от или чрез органите във Вашата страна, в случай че те се изискват за издаване на български лични документи или достъп до права. Това могат да бъдат удостоверения, които заместват актове за раждане и за граждански брак.

 

Агенцията не издава заместващи документи на образователни и професионални удостоверения и дипломи.