Собствен бизнес и предприемачество

Лицата с предоставен амецдународна закрила имат право да регистират фирма в българия и да развиват собствен бизнес в България.

 

Търговска дейност в България може да се развива в следните организационни форми: едноличен търговец; търговско дружество; холдинг; клон; търговско представителство.

 

Търговското дружество е обединяване на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства. Българското законодателство определя следните видове търговски дружества:

 

  • Дружество с ограничена отговорност (ООД)/ Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД);
  • Акционерно дружество (АД)/ Еднолично акционерно дружество (ЕАД);
  • Събирателно дружество (СД);
  • Командитно дружество (КД);
  • Командитно дружество с акции (КДА)

 

Всички дружества, регистрирани в България, независимо от националността на собственика, са български юридически лица и се управляват в съответствие с българското законодателство.

 

Съгласно българското законодателство, едноличните търговци, съдружниците в събирателните дружества и неограничените съдружници в командитното дружество и командитното дружество с акции имат неограничена лична отговорност към кредиторите на дружеството.

 

Съдружниците в дружеството с ограничена отговорност и акционерите в акционерните дружества отговарят до стойността на техните дялове в търговския капитал.

 

След регистрация в България тези лица и предприятия се считат за български предприятия и са обект на данъчно облагане и проверки в съответствие с българското законодателство.

 

Регистрацията на фирма се извършва в Агенция по вписванията.

Компас за бежанци
Задайте въпрос тук