Българско гражданство

 • Лицата със статут на бежанец имат право да кандидатстват за българско гражданство три години след получаване на международна закрила в България
 • Лицата с хуманитарен статут – пет години след получаване на международна закрила в България.

Лицата със статут на бежанец имат право да кандидатстват за българско гражданство три години след получаване на международна закрила в България, а лицата с хуманитарен статут – пет години след получаване на международна закрила в България.

Документи за българско гражданство се подават в Министерсво на правосъдието, дирекция „Българско гражданство“ на ул. „Славянска“ 1, София, между 9:00 и 17:30 ч. в работните дни. Преди да подадете заявление на горния адрес, трябва да си запазите час по електронен път на http://publicbg.mjs.bg/BgSubmissionDoc/.

Следните документи са необходими, за да кандидатствате за гражданство:
 • Молба по образец (свалена от интернет или написана на място на български език при кандидатстване);
 • Акт за раждане или ако не разполагате с такъв, удостоверение, което замества липсващия документ, издаден от Държавната агенция за бежанците (вижте раздел II. Гражданска регистрация и лични документи, т. 5.4.);
 • Решение от Държавната агенция за бежанците, което удостоверява Вашия бежански или хуманитарен статут;
 • Свидетелство за съдимост (вижте раздел Гражданска регистрация и лични документи, т. 5.3.);
 • Документ от прокуратурата, че срещу Вас няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 • Удостоверение от работодател, че работите легално или от съответната данъчна служба за декларирани доходи за предходната година, както и документ за платени задължителни осигуровки;
 • Документ за владеене на български език, издаден от Министерство на образованието и науката или нотариално заверено копие от диплома за завършена степен на образование в България (основно, средно или висше);
 • Медицински документ, издаден от лекарска консултативна комисия на лечебното заведение, обслужващо Ви по местоживеене, удостоверяващ, че не страдате от остри, заразни и инфекциозни заболявания;
 • Декларация по образец (свалена от интернет или попълнена на място);
 • Официален документ, удостоверяващ промяна на имената Ви, ако има такава, както и официален документ за идентичност на лице с различни имена.
 • Автобиография;
 • Актуална фотоснимка паспортен формат – 1 брой;
 • Фотокопие на личната Ви карта;
 • Вносна бележка за платена държавна такса в размер на 100 лв. по сметка на Министерство на правосъдието БНБ – ЦУ, IBAN: BG09 BNBG 9661 3000 1737 01, BIC: BNBG BGSD.

Документът за владеене на български език се издава от Център за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО) към Министерство на образованието и науката. Aко притежавате сертификат или диплома за завършен курс по български език, трябва да го занесете за признаване във въпросния център, който се намира на адрес: София, бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5, ет. 2, между 9:30 и 17:00 ч. в работни дни. Необходимо е да попълните молба на място или в интернет на следния линк: http://copuo.bg/page.php?c=24&d=19. Необходимо е да представите и лична карта, както и нотариално заверено копие на сертификата или дипломата. Ако не разполагате с диплома или тя не се признава за целите на гражданството, трябва да положите тест по български език в Центъра за подготовка на учениците за олимпиади, който се намира на адрес: София, бул. „Драган Цанков“ 21А в предварително уговорен ден и час.

 

След внасяне на документите за гражданство се определя дата за интервю. То се провежда на български език между 13:30 и 16:00 ч. в работни дни в дирекция „Българско гражданство“, която се намира на адрес: София, ул. „Аксаков“ 5. Министерство на правосъдието трябва да издаде решение по молбата за българско гражданство в рамките на 18 месеца. Ако то е положително, президентът на България издава указ, с който се дава гражданството. За да получите указа, е необходимо да платите 250 лв. Отрицателните решения не могат да се обжалват.

 

Кандидатите трябва да са навършили 18 г. Заявленията за непълнолетни бежанци и лица с хуманитарен статут се попълват от родителите или настойниците им.

Компас за бежанци
Задайте въпрос тук