Жилищно настаняване

Лицата, получили бежански или хуманитарен статут, трябва да напуснат центровете на Държавната агенция за бежанците в рамките на 14 дни от получаване на решението за международна закрила. Агенцията би могла да разреши удължаване на този период в случаи на уязвими лица и семейства.

 

По закон имате право да поискате фи­нансова помощ за настаняване в жилище за срок до 6 месеца от влизане в сила на решението за предоставяне на международна закрила. Ако Ва­шата молба за финансова помощ бъде отхвърлена, можете да потърсите правна помощ (за орга­низации, които предоставят правна помощ, вижте раздел XII. Неправителствени организации).

 

Наемането на апартамент е най-предпочитаният вариант за настаняване сред новопризнатите бежанци и лица с хуманитарен статут. За тази цел е необходимо да намерите жилище (апартамент или къща) и да подпишете договор за наем със собственика на имота.

Обикновено при подписване на договора трябва да внесете наем за първия месец и депозит, равен на месечния Ви наем. Това означава, че е небходимо да разпоалагате с ресурс за два наема, когато сключвате договора. (Възможно е наемодателят да се съгласи и на други условия.)

 

Не забравяйте, че отделно трябва да плащате месечните разходи за електричество, вода, отопление (ако такова е осигурено централно), които могат да варират значително в зависимост от имота. Попитайте своя хазяин за средната месечна сума за покриване на всички битови сметки.

Намиране на жилище под наем

Съществуват няколко възможности за намиране на апартамент/къща под наем: чрез специализирани сайтове в интернет, чрез агенции за недвижими имоти, с помощта на неправителствения сектор или чрез приятели, работодатели или други Ваши познати.

Интернет сайтове с обяви за жилища

Българите често използват специализирани  интернет сайтове, за да публикуват и да търсят апартаменти под наем из цялата страна. Обикновено обявите съдържат информация за местоположението на апартамента, площта, броя на стаите, снимки на имота, месечен наем и данни за контакт със собственика. Като правило, след като се свържете с него, се организира посещение за оглед на самото жилище.

Някои от най-популярните сайтове с обяви за апартаменти под наем са:
Агенции за недживими имоти

Агенциите за недвижими имоти могат да Ви окажат съдействие за намирането на апартамент, който да отговаря на изискванията и нуждите Ви. Обикновено представител на агенцията Ви придружава при огледи на имоти, които самата агенция е открила за Вас. Тъй като някои от агенциите предлагат платени огледи, попитайте предварително за условията на огледа. Агенцията ще Ви удържи комисионна за услугата само ако бъде сключен договор за наем. Комисионната обикновено е равна на половината от месечния наем, но тази практика може да варира значително сред различните агенции.

Някои от популярните агенции за недвижими имоти са:

Явлена (www.yavlena.com)

Мирела (www.mirela.bg)

Ера (www.era.bg)

Ависта (www.avista.bg)

Aдрес (www.address.imot.bg)

Неправителствени организации

Каритас София и Български Червен кръст биха могли да Ви помогнат, за да си намерите жилище. Социални работници в интеграционните центрове, управлявани от двете организации, разполагат с информация за наемодатели, склонни да отдават под наем имоти на бежанци и лица с хуманитарен статут. (За контакти на двата центъра вижте раздел XII. Неправителствените организации.)

Други възможности за жилищно настаняване
Държавни институции

Бежанците и лицата с хуманитарен статут имат право да бъдат настанени във домове за временно настаняване. Съществуват два вида подобни институции: центрове за временно настаняване и приюти за бездомни. Проверете дали такива услуги съществуват във Вашата община чрез Дирекция „Социално подпомагане“ или директно в общината.

 

Центровете за временно настаняване предоставят подслон за три месеца в рамките на една календарна година с възможност престоят да бъде продължен за още три месеца. За да кандидатствате, е необходимо да посетите Дирекция „Социално подпомагане“ в общината, където сте регистрирани. Ще се нуждаете от личните си документи при кандидатстването.

 

Приютите предоставят подслон само през зимата (обикновено между декември и март) и само през нощта (от 17 ч. следобед до 10 ч. на следващата сутрин). В повечето приюти се изискват лични документи, за да бъде настатено лице, но са възможни и изключения.

Спешно настаняване от НПО

В изключителни ситуации Каритас София и Български Червен кръст предоставят на уязвими лица, изправени пред риск от бездомност, настаняване за период до две седмици. Информация за тези възможности можете да получите в двата интеграционни центъра. За уязвими лица се считат лица под 18 г., непридружените малолетни и непълнолетни, хората с увреждания, възрастните хора, бременните жени, самотните родители с ненавършили пълнолетие деца, жертвите на трафик на хора, лицата с тежки здравословни проблеми, лицата с психични разстройства и лицата, които са понесли изтезание, изнасилване или други тежки форми на психическо, физическо или сексуално насилие.

Програма за жилищно настаняване на Каритас София

При наличие на финансиране Каритас София управлява малък проект за субсидирано жилищно настаняване на бежанци в рамките на няколко месеца. Проверете в интеграционния център на организацията дали проектът действа, има ли свободни места и какви са условията за участие в него.