Здравени осигуровки

Държавата покрива здравните осигуровки на търсещите закрила лица. Когато получите статут на бежанец или хуманитарен статут, сте задължени и лично отговорни да плащате своите месечни здравни осигуровки.

1
Прехвърляне на здравни осигуровки след получаване на международна закрила

Когато получите своята лична карта – на бежанец или на чужденец с хуманитарен статут, е небходимо да внесете копие от нея в Държавната агенция за бежанците. Агенцията ще издаде документ, в който се потвърждава, че здравните Ви осигуровки са били изплащани по време на процедурата по предоставяне на международна закрила, когато сте имали Личен номер на чужденец (ЛНЧ). Агенцията изпраща служебно този документ до офис на Националната агенция по приходите по постоянен адрес. Там ще бъде направено прехвърляне на внесените осигуровки от ЛНЧ към новия Ви Единен граждански номер (ЕГН), който сте получили при регистрация в общината по постоянен адрес.

 

Важно е да извършите прехвърлянето на осигуровките възможно най-бързо след получаване на личните Ви документи, тъй като в противен случай при нужда от медицински грижи рискувате да бъдете задължени да платите осигуровките, които са били покривани по време на процедурата по предоставяне на международна закрила.

 

В случай че не плащате редовно своите здравни осигуровки, нямате право да се възползвате от българската система за здравеопазване (с изключение на спешна медицинска помощ, вижте т. 2.3.). Имате право да получавате медицински услуги, но на много по-висока цена.

2
Месечни здравни осигуровки
  • Ако сте нает/а на трудов договор, внасянето на месечни здравни осигуровки е задължително. Те възлизат на 8% от заплатата Ви. Част oт сумата се заплаща от работодателя (60%), докато останалите 40% се удържат автоматично от възнаграждението Ви.
  • Ако сте самоосигуряващо се лице или безработен/а, е необходимо да внасяте лично своите месечни осигуровки. Към 2019 г. месечната вноска възлиза на 22,40 лв. За да внасяте осигуровките, трябва да попълните специална декларация и да я внесете в регионалния офис на Националната агенция по приходите по постоянен или настоящ адрес.
  • Ако сте регистрирани като безработно лице в Бюрото по труда и получавате обезщетение за безработица, здравните Ви осигуровки се покриват от държавата за периода, през който получавате обезщетението.
  • Ако сте на възраст под 18 г., редовно учащ/а до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 22 години, студент в редовна форма на обучение до 26 години или пенсионери, Вашите здравни осигуровки се покриват от държавния бюджет.

Губите своите здравноосигурителни права, ако не внасяте своите осигуровки повече от три месеца. Тези права могат да бъдат възстановени след заплащане на липсващите вноски. По всяко време може да проверите своя здравноосигурителен статус, както и стойността на неизплатените Ви лични задължения за месечни здравни вноски на електронен адрес: www.nap.bg

Компас за бежанци
Задайте въпрос тук