Обща информация за правата и задълженията на лица, получили международна закрила и убежище
Видове международна закрила

Според Закона за убежището и бежанците България предоставя два вида международна закрила:

Статут на бежанец

Чужденец с предоставен статут на бежанец има правата и задълженията на български гражданин, с изключение на:

  • правото да участва в избори за държавни и местни органи, в национални и местни референдуми, както и да участва в създаването и да членува в политически партии;
  • да заема длъжности, за които със закон се изисква българско гражданство;
  • да бъде военнослужещ;
  • други ограничения, изрично предвидени със закон.
Хуманитарен статут

Лице с предоставен хуманитарен статут има правата и задълженията на чужденец с разрешено постоянно пребиваване в България.

Убежище

Президентът на България предоставя друг вид закрила: убежище. Лица, които са получили такъв статут, имат същите права и задължения като лицата с бежански статут.

Двата вида международна закрила, както и убежището гарантират на получилите ги лица пълен достъп до социалната и икономическа системи в страната, включително право на образование, достъп до социално подпомагане (същестуват някои ограничения по отношение на семейните помощи за деца, вижте раздел IX. „Социално подпомагане“, т. 3), здравеопазване и пазара на труда.

Интеграционно споразумение

След като получите статут, можете да подпишете Интеграционно споразумение с община в България, която се е съгласила да приеме на своя територия бежанци. Oще по време на процедурата за предоставяне на международна закрила можете да информирате служителите на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) за своето желание да сключите интеграционно споразумение. Социалните работници на ДАБ ще ви изготвят интеграционен профил, който съдържа информация за Вашия предишен образователен и професионален опит. Профилът ще послужи за създаването на индивидуален интеграционен план след получаване на международна закрила. Той също така показва Вашето желание да се интегрирате в България и е подготвителна стъпка към упражняването на всички права, които са описани в настоящата брошура.