Социално подпомагане
Видове социални помощи

Има три вида социални помощи: еднократни, месечни и целеви. Всички видове социални помощи се предоставят след подаване на заявление в Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен или настоящ адрес.

Еднократни помощи се предоставят в два случая:

Издаване на лична карта

Бежанците и лицата с хуманитарен статут имат право да кандидатстват за този тип подкрепа. Максималната сума, която се отпуска, е 75 лв.

Посрещане на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други потребности

Предоставянето на този вид подкрепа е след интервю и зависи от възникването на непредвидени обстоятелства. Подкрепата се предоставя само веднъж годишно, а максималният ѝ размер е 375 лв.

Месечни помощи

Месечните помощи се определят въз основа на доход, брой членове на домакинството, собственост и вид на жилището, здравен статус, семейно положение, възраст, спестявания и др. В зависимост от индивидуалния случай помощите се изчисляват като процент от гарантирания минимален доход в страната, който за 2019 г. е 75 лв.

 

NB: Важно условие за получаване на месечни помощи е регистрация в Бюрото по труда, ако кандидатът е в трудоспособна възраст и няма сключен трудов или граждански договор. Безработните лица в трудоспособна възраст, които не участват в програми за заетост, полагат задължителен общественополезен труд по 4 часа на ден за период от 14 дни. Родители с деца под три години, бременни жени, лица с увреждания, бежанци и лица с хуманитарен статут, които участват в интеграционни дейности, са освободени от изискването за полагане на общественополезен труд.

 

NB: В допълнение на горепосочената помощ лицата с увреждания имат право на личен асистент и помощни средства според степента на увреждане и нуждите им. За подробности проверете при Вашия личен лекар и в Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен или настоящ адрес.

Целеви помощи

Целеви помощи се предоставят за покриване на разходи за отопление. Подкрепата се дава за пет месеца (от началото на ноември до средата на март). Заявленията са подават между 1 юли и 31 октомври.

Кандидатстване за социални помощи
Тези документи могат да бъдат:

Социалните помощи се предоставят от Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен или настоящ адрес. Набор от документи се представят при кандидатстване в зависимост от индивидуалния случай и необходимата подкрепа.

 

  • Лична карта;
  • Документи, които доказват дохода на кандидата и на другите членове на домакинството;
  • Медицински протокол или експертиза в случаите на тежко заболяване или увреждане;
  • Друг вид документи като акт за раждане или граждански брак (за процедурите по издаване на тези документи вижте раздел II. Гражданска регистрация и лични документи, т. ).

 

След внасяне на документите се провежда интервю между кандидата за помощ и социален работник в жилището по постоянен или настоящ адрес. Служителят изготвя социален доклад с препоръки за вида и размера на помощите. На основание на този доклад директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ издава решение за одобряване или отказ за предоставяне на социални помощи. Отрицателното решение може да се обжалва. При положително решение помощите се предоставят чрез банков превод.

 

NB: Социалните интервюта се провеждат на български език, затова – ако е необходимо, намерете преводач или друго лице, което владее български език, за да Ви помогне.

 

NB: Ако сте се регистрирали в Бюрото по труда в рамките на 3 месеца от получаването на статута, имате право да кандидатствате за социални помощи по всяко време при нужда. Ако сте пропуснали този срок, може да подадете молба за социални помощи 6 месеца след регистрацията Ви в Бюрото по труда.

Семейни помощи за деца

Бежанците и лицата с хуманитарен статут срещат трудности при получаване на семейни помощи за деца. Тази подкрепа включва еднократна помощ при бременност и раждане и месечни помощи. Можете да кандидатствате в Дирекция „Социално подпомагане“. Ако Ви откажат, потърсете правна помощ (за организации, които предоставят безплатна правна помощ, вижте раздел XII. Неправителствени организации).