Социално подпомагане
1
Социални помощи

Има три вида социални помощи: еднократни, месечни и целеви. Всички видове социални помощи се предоставят след подаване на заявление в Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен или настоящ адрес.

 

 • Издаване на лична карта: лицата със статут на бежанец или хуманитарен статут имат право да кандидатстват за този тип подкрепа.
 • Посрещане на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други потребности: предоставянето на този вид подкрепа е след интервю и зависи от възникването на непредвидени обстоятелства. Подкрепата се предоставя само веднъж годишно, а максималният ѝ размер е 375 лв.
 • Месечни помощи: месечните помощи се определят въз основа на доход, брой членове на домакинството, собственост и вид на жилището, здравен статус, семейно положение, възраст, спестявания и др. В зависимост от индивидуалния случай помощите се изчисляват като процент от гарантирания минимален доход в страната
 • Целеви помощи: целеви помощи се предоставят за покриване на разходи за отопление. Подкрепата се дава за пет месеца (от началото на ноември до средата на март).

 

2
Семейни помощи за деца

Лицата със статут на бежанец или хуманитарен статут срещат трудности при получаване на семейни помощи за деца. Тази подкрепа включва еднократна помощ при бременност и раждане и месечни помощи. Можете да кандидатствате в Дирекция „Социално подпомагане“.

3
Социални услуги
 • информиране и консултиране;
 • застъпничество и посредничество;
 • общностна работа;
 • терапия и рехабилитация;
 • обучение за придобиване на умения;
 • подкрепа за придобиване на трудови умения;
 • дневна грижа;
 • резидентна грижа;
 • осигуряване на подслон;
 • асистентска подкрепа.

 

 

 

Компас за бежанци
Задайте въпрос тук