اطلاعات عمومی در مورد حقوق و وظایف دارندگان اقامت حمایت بین المللی
  1. انواع حمایت بین المللی:

طبق قانون پناهندگی و مهاجران، بلغارستان دارای دو نوع حمایت بین المللی است:

  • پناهندگی سیاسی:

یک فرد خارجی که پناهندگی سیاسی را کسب می‌کند، دارای حقوق و تعهداتی همانند یک شهروند بلغارستان است غیر از:

  • حق شرکت در انتخابات ملی و محلی، رفراندوم ملی و محلی، و همچنین شرکت در تشکیل یا عضویت در احزاب سیاسی؛
  • حق بدست آوردن پست یا مقامی که بر اساس قانون اساسی برای شهروند بلغارستان در نظر گرفته شده است؛
  • – حق عضویت در ارتش،
  • و سایر محدویت‌ها که صریحاً توسط قانون مورد اشاره قرار گرفته است.

 

2.1. پناهندگی بشردوستانه:

یک فرد خارجی که اقامت پناهندگی بشردوستانه را دریافت کرد، حقوق و تعهدات یک خارجی که دارای اجازه اقامت دائم در بلغارستان است، را کسب می‌کند.

  1. پناهندگی

ریس جمهور بلغارستان نوعی دیگر از حمایت را اعطاء می‌کند: اقامت پناهندگی. افراد دارای چنین وضعیتی دارای حقوق و تعهدات مشابه پناهندگان سیاسی هستند.

دارندگان هر دو نوع حمایت بین‌المللی و پناهندگی دسترسی کامل به خدمات اجتماعی و اقتصادی کشور، از جمله حق تحصیل، دسترسی به مزایای (بعضی از محدودیت‌های حق برخورداری از مزایای خانواده، ممکن است اعمال گردد، در بخش IX مزایای اجتماعی، شماره 3 مراجعه شود)، خدمات  بهداشتی و بازار کار را دارند.

  1. توافقنامه ادغام/داخل شدن درجامعه بلغارستان:

هنگامی که به شما حمایت بین المللی اعطا شد، می‌توانید یک قرارداد ادغام با یکی از شهرداریهای بلغارستان که موافقت کرده است در ناحیه و حوزه صلاحیت خود پناهنده بپذیرد را  امضاء کنید. برای انجام این کار، بعد از صدور حمایت بین المللی، می‌توانید کارکنان آژانس پناهندگان کشور (SAR) را مطلع سازید که مایلید این توافقنامه را امضاء کنید. به موجب آن شما از طریق مددکاران اجتماعی آژانس پناهندگان پروفایلی برای خود ایجاد می‌کنید که در آن به سوابق کاری و تحصیلی شما به عنوان نشانه‌یی دال بر میل شما برای بهره‌مند شدن از یک برنامه توسعه ادغام در جامعه بلغارستان و استفاده از تمامی حقوقی است که در بروشور به آن اشاره شده است.

Compass for refugees
Ask your question