شهروندی بلغاری

دارندگان پناهندگی سیاسی حق دارند سه سال پس از دریافت حمایت بین المللی در بلغارستان، برای شهروندی بلغارستان درخواست کنند، در حالی که دارندگان پناهندگی بشردوستانه 5 سال پس از دریافت حمایت بین المللی در بلغارستان، حق دارند تا برای شهروندی بلغارستان درخواست کنند.

این درخواست باید به وزارت دادگستری، اداره “تابعیت بلغاری” در خیابان سلاویانسکا 1 (Slavyanska 1)، صوفیه از ساعت 9:00 تا 17:30 در روزهای کاری ارائه گردد. شما موظف هستید تا قبل از ارائه این درخواست به آدرس فوق، یک قرار ملاقات به صورت الکترونیک در سایت زیر بگیرید.

http://publicbg.mjs.bg/BgSubmissionDoc

اسناد زیر برای درخواست شهروندی لازم است:

– فرم درخواست (دریافت شده از اینترنت یا نوشته شده در محل به زبان بلغاری)؛

– گواهی تولد، یا اگر در دسترس نباشد، یک سند جایگزین توسط آژانس دولتی برای پناهندگان (به بخش دوم ثبت نام و اسناد هویت، بند 5.4 مراجعه کنید)؛

– تصمیم آژانس ملی پناهندگان برای تأیید اینکه پناهندگی سیاسی و یا بشردوستانه اعطا شده است؛

– گواهی سوء پیشینه (به بخش دوم مستندات مدنی و اسناد شناساسی ، شماره 5.3 مراجعه کنید.)؛

– گواهی دادستان، که هیچ پرونده کیفری علیه شما برای جرم عمدی از ماهیت عمومی باز نشده است؛

– گواهی توسط کارفرما که شما به طور قانونی استخدام شده اید یا گواهی صادر شده توسط اداره مالیات مربوطه برای درآمد اعلام شده برای سال قبل و سند تایید پرداخت مشمولیت های بیمه اجباری؛

– مدرک تحصیلی تخصصی به زبان بلغاری که توسط وزارت آموزش و پرورش صادر شده است و یا  دیپلم تایید شده توسط دفتر خانه مدارک رسمی برای تکمیل تحصیل در بلغارستان در پایه (ابتدایی، متوسطه یا بالاتر)؛

– یک گواهی پزشکی صادر شده توسط کمیته پزشکی که در محل اقامت شما فعالیت می کنند، مبنی براینکه شما از هیچگونه بیماری مسری و عفونی حاد یا بیماری های روانی رنج نمی برید.

– فرم اظهارنامه (دانلود شده از اینترنت یا پرینت شده در محل)؛

– یک سند رسمی گواهینامه تغییر نام شما، در صورت موجود بودن، و اسناد رسمی هویت فردی با نام های مختلف؛

-رزومه یا فرم سوابق فعالیت های کاری و درسی؛

– یک عکس به اندازه عکس پاسپورت؛

– کپی کارت هویت؛

– رسید پرداخت هزینه دولتی، مبلغ 100 لیوا به حساب وزارت دادگستری در بانک ملی بلغارستان:

IBAN: BG09 BNBG 9661 3000 1737 01, BIC: BNBG BGSD

نکته: مدرک تحصیلی تخصصی به زبان بلغاری باید توسط مرکز ارزیابی تعلیم  وزارت آموزش و پرورش و علوم صادر شده باشد. در صورتی که گواهینامه یا دیپلم برای یک دوره کامل زبان بلغاری داشته باشید، باید در همان مرکز، که به آدرس سارگرادسکو شوسه شماره  125 (125 Tsarigrardsko Shose Blvd., bl. 5, fl. 2) در روزهای کاری در ساعات 9:30 تا 17:00 برای تایید رسمی آن مراجعه کنید. شما باید یک فرم را در محل و یا بصورت آنلاین در سایت زیر پر کنید: http://copuo.bg/page.php؟c=24&d=19.

علاوه بر این فرم، شما باید یک کپی از کارت شناسایی و کپی تایید شده در دفتر مدارک رسمی گواهینامه یا دیپلم را ارائه دهید.

در صورتی که گواهینامه یا دیپلم بازشناسی رسمی نشود یا موجود نباشد، شما باید تاریخی را برای آزمون زبان بلغاری در مرکز آماده سازی دانش آموزان برای رقابت ملی واقع در بلوار دراگان تسانکوف 21 (Dragan Tsankov 21) تعیین نمایید.

پس از ارائه اسناد برای تابعیت بلغاری تاریخ مصاحبه تعیین می شود. مصاحبه به زبان بلغاری است و در روزهای کاری از 13:30 تا 16:00 در اداره خدمات اداری وزارت دادگستری در آدرس خیابان آکساکوف 5، صوفیا صورت می گیرد. وزارت دادگستری باید در 18 ماه از مصاحبه تصمیم بگیرد. اگر تصمیم مثبت باشد، رئیس جمهور بلغارستان یک فرمان صادر می کند که شهروندی را به متقاضی توسط آن واگذار می کند. برای دریافت فرمان شهروندی، باید مبلغ 250 لوا را پرداخت کنید. تصمیمات منفی نمی تواند مورد تجدید نظر قرار گیرد.

توجه: متقاضیان تابعیت باید بیش از 18 سال داشته باشند. برای دارندگان پناهندگی سیاسی و یا بشردوستانه که کمتر از 18 سال دارند، درخواست باید توسط والدین یا سرپرست آنها پر شود.

 

 

Compass for refugees
Ask your question