مزایای اجتماعی
  1. 1. انواع کمک های اجتماعی

سه نوع کمک اجتماعی وجود دارد: یک باره، ماهیانه و هدفمند. تمام انواع کمک های اجتماعی بر اساس درخواست ادارات کمک های اجتماعی مطابق با آدرس دائمی یا فعلی شما ارائه می شود.

  • کمک مالی یک باره در دو مورد ارائه می شود:
    • صدور کارت شناسایی

دارندگان پناهندگی  سیاسی و پناهندگی بشردوستانه حق درخواست این نوع کمک را دارند. حداکثر مبلغ کمک قابل ارائه 75 لیوا است.

  • رفع نیازهای بهداشتی، آموزشی، حمل و نقل و سایر کمک های حیاتی.

ارائه این نوع کمک ها بر اساس مصاحبه یی مشخص درباره آن  تصمیم گرفته می شود و بستگی به شرایط و  اتفاقات پیشبینی نشده دارد. این کمک می تواند تنها یک بار در سال به حداکثر 375 لوا ارائه شود.

 

  • کمک ماهیانه

این کمک براساس درآمد، تعداد افراد در خانه، مالکیت و نوع اقامت، وضعیت سلامتی، وضعیت خانواده، سن و سال، پس انداز های موجود و غیره و همچنان بستگی به قضیه موردی تعیین می شود. کمک به عنوان یک درصد از حداقل درآمد تضمین شده محاسبه می شود که در سال 2019 (75) لیوا است.

نکته: یکی از شرایط مهمی برای دریافت کمک ماهیانه، ثبت نام در اداره کار است. اگر متقاضی دارای سن کار باشد و قرارداد کاری را امضاء نکرده باشد. افراد بیکار با سن کار که در برنامه های اشتغال شرکت نمی کنند، کار اجباری عمومی را برای 4 ساعت در روز به مدت 14 روز انجام خواهند داد. والدین کودکان زیر 3 سال، زنان باردار، معلولین، پناهندگان سیاسی و دارندگان پناهندگی بشردوستانه که در برنامه ادغام در جامعه فعالیت و شرکت می کنند، و دیگران از کاراجباری خدمات اجتماعی معاف هستند.

نکته: علاوه بر کمک های ذکر شده بالا، افراد معلول نیز طبق سطح معلولیت و نیازهای خود حق داشتن پرستار شخصی و کمک های پزشکی را دارند. برای جزئیات بیشتر با پزشک شخصی خود و اداره کمک های اجتماعی مطابق با  آدرس دائمی یا فعلی خود تماس بگیرید.

  • کمک های هدفمند

این کمک برای پوشش هزینه های گرمایشی فراهم می شود. این کمک برای پنج ماه (از ابتدای ماه نوامبر تا پایان ماه مارچ) ارائه می شود. درخواست را می توان از 1 ژوئیه تا 31 اکتبر ارائه کرد.

 

  1. 2. درخواست کمک اجتماعی

مزایای اجتماعی توسط اداره کمک های اجتماعی مطابق با آدرس دائمی یا فعلی متقاضی ارائه می شود. تعدادی از اسناد باید با توجه به  موارد فردی و کمک مورد نیاز ارائه شوند. چنین اسنادی عبارت اند از:

– کارت شناسایی؛

– سند اثبات میزان درآمد متقاضی و سایر اعضای خانواده؛

– یک گواهی پزشکی در موارد بیماری شدید یا ناتوانی؛

– سایر اسناد دیگر مانند گواهی تولد و ازدواج (به بخش دوم شماره 5 ثبت مدنی و مدارک شناسایی، مراجعه کنید.)

پس از ارائه مدارک، متقاضی باید یک مصاحبه  را یک کارمند اجتماعی در آدرس فعلی یا دائمی اقامت انجام دهد. مسئول رسمی باید یک گزارش اجتماعی با توصیه های مربوط به نوع و میزان کمک مورد نیاز را تهیه کند. بر اساس این گزارش، مدیر اداره کمک های اجتماعی تصمیم در مورد تصویب یا رد کمک های اجتماعی را صادر می کند. می توان تصمیمات منفی را مورد تجدید نظر قرار داد. در صورت تصویب مثبت، کمک های اجتماعی توسط حساب بانکی ارائه می گردد.

نکته: مصاحبه های اجتماعی به زبان بلغاری انجام می شود، بنابراین در صورت لزوم، در نظر داشته باشید یک مترجم به زبان بلغاری در روز مصاحبه حضور داشته باشد.

نکته: درصورت ثبت نام در اداره کار در 3 ماه اول پس از تصویب حفاظت بین المللی  خود، شما حق دارید که در صورت نیاز هر زمان که بخواهید برای کمک اجتماعی درخواست بدهید. در صورتی که این مهلت را از دست داده اید، می توانید پس از  6 ماه از ثبت نام در اداره کار برای کمک های اجتماعی درخواست کنید.

  1. 3. کمک های مالی برای کودکان

در صورتی که پناهندگان سیاسی و دارندگان پناهندگی بشردوستانه برای تامین  کمک های مالی برای نیازهای کودکان  خود با مشکلات مواجه هستند، می توانند کمکهایی را دریافت کنند که این موارد شامل کمک ها برای یک بار، برای بارداری، کمک های زایمان و کمک های اجتماعی ماهیانه می شود. شما می توانید برای دریافت کمک های مالی به اداره کمک های اجتماعی درخواست بدهید. در صورت رد شدن درخواست شما، می توانید درخواست کمک های حقوقی نمایید (به سازمان هایی که کمک های حقوقی رایگان ارائه می دهند، بخش XII  سازمان های غیر دولتی ، مراجعه کنید).

 

Compass for refugees
Ask your question